Телебачення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 1/03-2024 від 01.03.2024 р.


Цей документ є офіційною пропозицією (офертою) юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САМАРЬ-ТВ», який надає послуги кабельного телебачення, що іменується провайдер аудіовізуальних послуг, надалі Провайдер будь-якій юридичній або фізичній особі, що іменується надалі Абонент, та укласти договір про надання платних послуг кабельного телебачення.

Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх споживачів.

Відповідно до ст. 642 Цивільні Кодекси України повним і беззастережним ухваленням умов цього Публічного договору є факт реєстрації Абонента і оплати послуг кабельного телебачення в системі Провайдера.

Цей Договір набирає чинності з 01 січня 2024 року та припиняє дію усіх попередніх Договорів.

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання телекомунікаційних послуг

 

м. Новомосковськ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    «01» березня 2024 р.

 

ТОВ «Самарь-ТВ», іменоване надалі Провайдер, який включений до Реєстру суб‘єктів медіа Рішенням НРУПТР №1363 від 09.11.2023 року, керуючись Законом України «Про медіа» № 2849-IX від 29 грудня 2022 р. пропонує необмеженому колу осіб можливість отримання послуг кабельного телебачення, для чого публікує даний Договір про наступне:

 

У даному Публічному договорі терміни вживаються у такому значенні:

Абонент — фізична особа, що уклала з Провайдером ПП договір про надання послуг кабельного телебачення.

Договір — Публічний договір про надання послуг кабельного телебачення.

Додаткові послуги — послуги Провайдера або Контент-провайдерів, які не входять до відповідного Тарифного плану та замовляються Абонентом окремо у порядку, встановленому для відповідної Додаткової послуги.

Інтернет-сайт — Інтернет - ресурс Провайдера з доменом www.samar.net.ua.

Кабельне телебачення — трансляція (ретрансляція) телевізійних каналів в Мережі Провайдера за допомогою різноманітних технологій.

Мережа Провайдера — сукупність майна і споруд зв’язку Провайдера та/або його партнерів, об’єднаних у єдиному технологічному процесі для забезпечення надання Абонентам Послуг.

Провайдер Програмної Послуги — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«САМАРЬ-ТВ».

Послуга — телекомунікаційна послуга кабельного телебачення, яка надається Провайдером Абонентам у відповідності до діючих Тарифних планів виключно на території дії відповідних ліцензій.

Правила — встановлені Провайдером правила надання Послуги, розміщені на Інтернет-сайті.

Особовий рахунок – унікальний номер в автоматизованій системі розрахунків Провайдера, де обліковуються кошти, сплачені Абонентом за отримання Послуг.

Тарифний план — затверджена Провайдером та розміщена на Інтернет-сайті система ставок(цін) у грошовому вираженні, яка залежить від обсягу Послуг, у тому числі пакету телерадіопрограм (перелік телерадіопрограм та передач), до яких забезпечується доступ Провайдером, правила їх застосування, розмір плати за Послуги та строки її внесення.

Терміни, що не визначені в цьому Договорі, використовуються у значенні, передбаченому чинним законодавством України.

1. Предмет Договору.

1.1. Провайдер надає послугу по передаванню даних кабельного телебачення (надалі «Послуга») через мережу кабельного телебачення ТОВ «Самарь-ТВ» (надалі «Мережа») 1.2. Абонент користується послугою та сплачує її вартість за встановленими Провайдером тарифами (надалі «Абонентська плата»).

1.3. Послуга надається з моменту під`єднання до Мережі та підписання договору.

 2. Оплата.

2.1. Умови оплати – передплата.

2.2. Абонентська плата вноситься щомісячно на рахунок Провайдера не пізніше 01 числа місяця за який вноситься плата безготівковим або готівковим платежем, через каси банківських установ, відділення «Укрпошти» або через пункт прийому платежів Провайдера. Зарахування коштів на Особовий рахунок Абонента здійснюється за умови зазначення номеру Договору.

2.3. Вартість послуг з Абонентного обслуговування визначається на підставі Прейскуранта Провайдера, затвердженого та діючого на момент надання послуги.

2.4. Припинення дії договору за ініціативою однієї з Сторін звільняє Абонента від оплати послуг Мереж – за весь період відключення, до самої дати Повторного включення Абонента до Мережі.

2.5. Абонент може одержати інформацію про залишок коштів на Особовому рахунку у Провайдера.

2.6. Відповідальність за неякісну роботу, розцінки та правила організацій, які здійснюють переказ грошових коштів Абонента Провайдер не несе.

3. Права і обов’язки Провайдера.

3.1. Провайдер зобов’язаний:

3.1.1. Забезпечити передачу даних в мережі ТОВ «Самарь-ТВ»;

3.1.2. Здійснювати ремонтні роботи по усуванню пошкоджень, які припинили доступ Абонента до послуги Мережі або знизили до неприпустимих значень показники якості цих послуг;

3.1.3. Не пізніше 30 календарних діб до зміни розміру Абонентної платні проінформувати про це Абонента шляхом розміщення відповідної інформації у телевізійній стрічці або іншим зручним способом.

3.2. Провайдер має право:

3.2.1. Робити щомісячно планову перерву в роботі Мережі для профілактичних робіт тривалістю до 12 годин;

3.2.2. Встановлювати розмір Абонентної платні виходячи з ринкової ситуації;

3.2.3. Відключити Абонента від Мережі з першого числа несплаченого місяця у разі не виконання п.2.1. цього договору, при цьому повторне підключення до Мережі здійснюється згідно прейскуранта.

4. Права і обов’язки Абонента.

4.1. Абонент зобов’язується:

4.1.1. Своєчасно, згідно зазначеному Договором терміну, здійснювати оплату послуг Провайдера;

4.1.2. Не проводити технічного втручання в обладнання Мережі, сприяти його збереженню, не створювати умов доступу до послуг Мережі третім особам;

4.1.3. При проведенні необхідних робіт в мережі Абонента для забезпечення якості передачі телевізійного сигналу від Мережі до телевізійного приймача Абонента, оплатити виконані Провайдером роботи (надані послуги) у повному обсязі згідно з діючим Прейскурантом Провайдера або калькуляцією вартості робіт і матеріалів;

4.1.4. Письмово інформувати Провайдера, не менше ніж за один місяць, про факт припинення користування послугами Провайдера і зміну місця проживання.

4.1.5. Не поступатися і не передавати права та обов’язки відносно цього Договору третім особам.

4.2. Абонент має право:

4.2.1. Вимагати від Провайдера виконання зобов’язань, викладених у п. п. 3.1.1. –  3.1.4. цього Договору;

4.2.2. Вимагати від представників Провайдера пред’явлення службового посвідчення;

4.3.3. Подавати Провайдеру заявки про надання послуг з Абонентського обслуговування і отримувати інформацію про стан Особового рахунку Абонента.

5. Умови зупинення користування послугами.

5.1. Провайдер залишає за собою право призупинити передавання послуг Мережі у випадку заборгованості Абонента більше ніж за 15 діб або невиконання Абонентом договірних зобов’язань.

5.2. Абонент може призупинити користування послугами Мережі за власним бажанням у разі складання відповідної письмової заяви строком не більш як 6 (шість) місяців.

5.3. Відновлення передавання послуг Мережіі та Абонентного обслуговування виконується згідно Заявки Абонента при відсутності заборгованості з Абонентної платні згідно з Додатком до Договору та діючими Тарифами Провайдера.

6. Відповідальність Сторін.

6.1. Оскільки Провайдер не створює програми, то він не відповідає за зміст, послідовність та час трансляції програм телевізійних каналів, що ретранслюються в Мережі.

6.2. Провайдер не несе відповідальність за якість Кабельного мовлення та кількість Телевізійних каналів, що приймається телеприймачем Абонента, якщо телевізійний приймач Абонента технічно не здатний приймати сигнал Мережі.

6.3. У разі несвоєчасної сплати Абонентної платні у строки, визначені цим Договором, Абоненту нараховується пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення платежу, якщо він не доведе, що затримка виникла не з його вини.

6.4. Сторони несуть відповідальність за зобов’язаннями, які передбачено цим Договором.

6.5. У разі невиконання або неповного виконання своїх зобов’язань за Договором винна Сторона несе відповідальність згідно з діючим законодавством України.

6.6. У разі передачі сигналу третім особам, Абонент негайно відключається від Мережі з розірвання договору.

7. Дія, зміна умов та/або розірвання Договору.

7.1. Договір набирає чинність з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту його розірвання.

7.2. Даний Договір може буде розірваний за ініціативою Абонента при:

- наявності зафіксованої Провайдером заяви Абонента про розірвання Договору;

- за власним бажанням при повному погашенні Абонентом заборгованості з Абонентної платні.

7.3. Даний Договір може бути розірваний за ініціативи Провайдера без будь-якого відшкодування, в односторонньому порядку у разі:

- непогашення Абонентом заборгованості з Абонентної платні впродовж 30 діб;

- технічного втручання Абонента в обладнання Мережі Провайдера;

- передачі телевізійного сигналу третім особам.

- відсутності технічної можливості подальшого надання таких послуг Абоненту, в порядку, визначеному цим договором та чинним законодавством України.

7.4. Договір може бути розірваний у разі ліквідації, банкрутства Провайдера чи смертіі Абонента.

7.5. Про Розірвання Договору з ініціативи Провайдера, останній має повідомити про це Абонента будь-яким зручним способом.

7.6. Датою Розірвання Договору є дата припинення надання послуг Провайдером, у разі якщо Договір розірвано за ініціативи Провайдера, або дата вказана у відповідній письмовій заяві, якщо Договір розірвано за ініціативи Абонента.

7.7. Припинення дії договору або його дострокове розірвання не звільняє Абонента від зобов’язання розрахуватися за надані послуги у повному обсязі.

8. Форс-мажорні обставини.

8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у випадку появи обставин, що виникли в супереч волі та бажанню Сторін та які не можна було передбачити та уникнути, включаючи:

- землетруси, повені, пожежі та інші стихійні лиха;

- громадські заворушення, епідемії, блокаду, крадіжки та шкідництво;

- накази або постанови органів державної влади, які обмежують діяльність щодо надання послуг Кабельного мовлення та Абонентського обслуговування;

- оголошену або фактичну війну;

- непередбачуваний вихід із ладу або порушення нормального функціонування супутника, оптоволоконної мережі то що з якого ведеться мовлення.

9. Заключні положення.

9.1. Додатками до Публічного Договору є:

- Додаток №1 - «Акт про підключення Абонента до мережі кабельного телебачення розміщений на офіційному веб-сайті http://www.samar.net.ua

- Додаток №2 - «Прейскурант» розміщений на офіційному веб-сайті http://www.samar.net.ua

10. Місце знаходження Провайдер та реквізити:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Самарь -ТВ»

51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Паланочна буд.29

ЄДРПОУ 40028498

IBAN UA52 3052990000026004050263465

Директор – Джурко Олег Іванович

Адреса абонентського відділу:

51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Паланочна, 29